fbpx

Compte enrere per al tancament fiscal i comptable de l’exercici 2019

Considerant que ja s’acosta el tancament de l’exercici fiscal és de summa importància fer-ne una projecció a desembre del 2019, que ens serveixi de base per a prendre les decisions que més convinguin a empreses i autònoms depenent de la seva situació, per a això és important conèixer l’abast de les noves mesures fiscals que s’han aprovat per a 2019, així com les previstes que s’aprovin pel legislador per a 2020 i que puguin repercutir en aquesta última part de l’any i en general els avantatges que poden aportar a les empreses i autònoms. Li oferim, de forma resumida, una sèrie de recomanacions

S’acosta el final de l’any 2019 i sens dubte hem de fer revisió de la nostra fiscalitat i comptabilitat a fi de poder optimitzar en la mesura que sigui possible la nostra factura amb Hisenda.

Ara és el moment d’aplicar i conèixer adequadament la normativa fiscal del tancament fiscal i comptable de l’any 2019, aprofitant les opcions que ofereixen els diferents impostos, especialment l’impost sobre societats i l’IRPF, per a societats, empresaris i professionals.

Pel que fa a l’àmbit fiscal, malgrat la falta d’aprovació d’una Llei de pressupostos generals de l’Estat (per a l’any 2019 s’ha prorrogat la Llei de pressupost de 2018) i la inestabilitat parlamentària i formació de Govern, l’exercici 2019 ens porta una sèrie de modificacions que afecten especialment els autònoms i empreses, com la pròrroga per a 2019 dels límits establerts en 2016-2018 per al règim d’estimació objectiva (“mòduls”) en l’IRPF i per als règims simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’IVA, l’ampliació de l’exempció de les prestacions per maternitat i paternitat de l’IRPF a altres col·lectius, l’actualització dels valors cadastrals, la pròrroga de la vigència de l’impost sobre el patrimoni per a 2019, la modificació del tipus de retenció aplicable als rendiments del capital mobiliari procedents de la propietat intel·lectual quan el contribuent no sigui l’autor i el tipus reduït de l’IVA per a cinemes i teatres, etc. A més, s’ha aprovat una vegada més el Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2019, que entre les principals línies d’actuació inclou el control sobre grans patrimonis, empreses “fantasma”, vendes per Internet, tecnologies Fintech i criptomonedes. També recull actuacions específiques sobre les hisendes forals o els efectes del Brexit.

D’altra banda, s’ha publicat l’Ordre per la qual es regula la gestió dels llibres registres en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), en vigor a partir del 18 de juliol del 2019 i d’aplicació a les anotacions registrals corresponents a l’exercici 2020 i següents, derogant la seva regulació anterior continguda en l’Ordre de 4 de maig de 1993 per la qual es regula la forma de gestió i el diligenciat dels llibres registres en l’IRPF. Entre altres novetats, s’introdueix la necessitat que, en les anotacions en els llibres registre de vendes i ingressos i de compres i despeses es faci constar el NIF de la contrapart de l’operació.

També hem d’esmentar que en el mes d’abril del 2019 Hisenda feu pública una nota en la qual informava sobre la seva postura respecte a les denominades “societats interposades”.

Des del punt de vista comptable, cal destacar un apreciable esforç extra per part de l’ICAC, que ha emès un gran nombre de consultes dirigides a aclarir algunes de les qüestions més complexes en l’aplicació dels Plans Generals de Comptabilitat i ha aprovat determinades resolucions. Destaquem també l’aprovació de la Circular 4/2018, de 27 de setembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la qual es modifiquen la Circular 1/2010, de 28 de juliol, d’informació reservada de les entitats que presten serveis d’inversió i la Circular 7/2008, de 26 de novembre, sobre normes comptables, comptes anuals i estats d’informació reservada de les empreses de serveis d’inversió, societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva i societats gestores d’entitats de capital-risc, el Reial decret llei 18/2017, pel qual es modifiquen el Codi de comerç, la Llei de societats de capital i la Llei d’auditoria de comptes, sobre la divulgació d’informació no financera o relacionada amb la responsabilitat social corporativa de les empreses, i l’aprovació dels nous reglaments europeus d’adopció i modificació de normes internacionals de comptabilitat (NIIF 4, 7,12 ,15 i 16), així com el projecte de reial decret pel qual es modifiquen el Pla General de Comptabilitat, amb l’objectiu d’introduir els canvis necessaris per a adaptar la norma de registre i valoració 9a. “Instruments financers” i la norma de registre i valoració 14a. “Ingressos per vendes i prestació de serveis” a la NIIF-UE 9 i a la NIIF-UE 15, respectivament. L’ICAC també ha publicat el projecte de reial decret per a l’aprovació del reglament que desenvolupa la Llei d’auditoria de comptes (LAC), les modificacions de la qual entrarà en vigor, amb caràcter general, a partir del pròxim 1 de juliol, i la resolució sobre presentació d’instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital.

Tot això sense perjudici sense perjudici que estan pendents d’aprovació a data de tancament d’aquesta edició, alguns projectes de llei i normes de desenvolupament, i determinats projectes d’ordres ministerials, i de les novetats normatives establertes per les respectives comunitats autònomes i normativa foral del País Basc i Navarra, i que s’han de tenir en compte per als residents fiscals en aquests territoris, com per exemple en relació amb les noves tarifes autonòmiques o les modificades i si s’han establert noves deduccions o modificat algunes de les ja existents.

L’informem que es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema a fi d’ajudar-los a realitzar les seves operacions de tancament fiscal i comptable amb les màximes garanties i eficiència.

A continuació, de manera resumida, de cara al tancament de l’exercici, li oferim una sèrie de recomanacions, tot això sense perjudici de les novetats normatives i particularitats pròpies aprovades per les comunitats autònomes i que s’han de tenir en compte per als residents fiscals en aquestes territoris.

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Pla General de Comptabilitat (PGC) i ajustos fiscals: cal analitzar i revisar els criteris comptables i les possibles diferències (permanents o temporàries) amb els criteris fiscals de la normativa de l’impost. Entre altres ajustos positius, convé comprovar: despeses comptables derivades de multes, sancions, donacions o donatius; per l’impost sobre societats, administrador el càrrec retribuït del qual no figura en estatuts, liberalitats i atencions a clients i proveïdors que excedeixin de l’1% de l’import net del volum de negocis, etc.; deterioracions comptables a excepció de les corresponents a existències i insolvències de deutors, aquests últims si es compleixen certs requisits sí que seran deduïbles; despeses derivades de l’excés pagat amb motiu de l’extinció d’una relació laboral o mercantil (que excedeixi de 1.000.000 € o de l’import exempt si és superior a aquesta xifra); provisió per devolucions de vendes, excessos d’amortitzacions o provisions; imputació temporal de despeses i ingressos abans o després de la seva meritació si no ho permet la norma fiscal, despeses financeres no deduïbles en grups mercantils i l’excés de despeses financeres sobre el límit del 30% del benefici operatiu si superen el 1.000.000 €, etc. I com a ajustos negatius, cal comprovar: la llibertat d’amortització, excés d’amortitzacions comptabilitzades en exercicis anteriors que no fossin deduïbles en aquells; pèrdues per deterioració comptabilitzades en exercicis anteriors, que no es poguessin deduir, i que reverteixen en l’exercici al ritme de l’amortització, perquè es transmeten o perquè es produeix la pèrdua definitiva; operacions que s’hagin de valorar a valor de mercat fiscalment i no per comptabilitat; operacions amb pagament ajornat en l’exercici en el qual es produeix la transmissió, dividends i plusvàlues exemptes derivades de participacions en entitats residents i no residents, etc.

Entitat patrimonial i concepte d’activitat econòmica: verifiqui si es tracta d’una entitat patrimonial i, per tant, no realitza una activitat econòmica. És aquella en la qual més de la meitat del seu actiu està constituït per valors o no està afecte a una activitat econòmica (gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari). La consideració d’una entitat com a patrimonial té transcendència a l’efecte de la compensació de bases imposables negatives, tipus de gravamen i aplicació del règim especial per a les entitats de reduïda dimensió, entre altres. Recordi que perquè l’activitat d’arrendament d’immobles tingui la consideració d’activitat econòmica es requereix que la seva ordenació es realitzi almenys a través d’una persona contractada amb contracte laboral i jornada completa.

Imputació temporal de despeses i ingressos: la fiscalitat segueix el criteri comptable d’imputar els ingressos i les despeses segons meritació, amb independència de les dates de cobrament i pagament. No obstant això, els contribuents poden sol·licitar a l’Administració tributària un mètode d’imputació temporal diferent, per exemple, de caixa. Comprovi si en la comptabilitat apareixen registrades despeses en un període anterior al de la seva meritació o ingressos en un període posterior al de la seva meritació. En aquest cas, tant les despeses com els ingressos s’imputaran en la base imposable de l’impost corresponent al període impositiu de la meritació. Si la seva empresa té beneficis intenti anticipar algunes despeses o retardi alguns ingressos a final d’any. En cas de tenir pèrdues faci el contrari, complint sempre els criteris d’imputació temporal.

Operacions amb preu ajornat: si ha obtingut ingressos o beneficis comptables derivats d’alguna venda, prestació d’un servei o del cobrament d’indemnitzacions, podrà diferir la renda comptable i imputar-la a mesura que siguin exigibles els cobraments, tret que opti pel criteri de meritació. Es considera que estem davant una operació a termini quan s’hagi pactat que la contraprestació es percebi mitjançant pagaments successius o en un sol pagament i que, entre el lliurament i el venciment de l’últim o únic termini, transcorri més d’un any.

Amortitzacions: revisi els mètodes i percentatges d’amortització utilitzats en comptabilitat per veure si són admesos per la norma fiscal o si existeix la possibilitat d’aprofitar al màxim aquesta despesa per rebaixar la base imposable de l’impost. Recordi que hi ha una taula simplificada comuna per a tots els sectors d’activitat. En el mètode de taules, es pot canviar d’un any a un altre entre el coeficient màxim i mínim.

Es podran amortitzar lliurement, per totes les entitats, els elements nous de l’immobilitzat material el valor unitari del qual no excedeixi de 300 €, amb un límit de 25.000 € per període impositiu. Si en el seu balanç té algun element patrimonial usat, el podrà amortitzar aplicant el percentatge màxim de taules que li correspongui multiplicat per 2. L’immobilitzat intangible amb vida útil definida s’amortitzarà fiscalment atenent la seva vida útil.

Fons de comerç: recordi que la norma comptable obliga a amortitzar-los en 10 anys (10%), i la Llei de l’impost preveu una despesa deduïble màxima per aquest concepte del 5% anual (si l’empresa és de reduïda dimensió es podrà acollir a l’amortització accelerada i podran multiplicar per 2 l’amortització fiscal màxima, i per als intangibles serà aplicable el coeficient 1,5). Per tant, caldrà fer un ajust extracomptable positiu.

Pèrdues per deterioració: ja no són deduïbles les deterioracions comptables, excepte existències i insolvències de deutors. No obstant això, cal parar esment a la reversió de deterioracions que en el seu moment foren fiscalment deduïbles (actius materials, les inversions immobiliàries o intangibles i valors de renda fixa que cotitzen). En aquests casos cal atendre la naturalesa de l’actiu que reverteix per a determinar el moment temporal d’imputació en la base imposable de l’impost.

Pèrdues per deterioració de participacions: es nega la deducció en el cas de participacions en entitats residents si en el període en el qual es registra la deterioració compleixen les condicions per a aplicar l’exempció de dividends i de plusvàlues originades per la seva transmissió, i així mateix s’impedeix la deducció de les pèrdues produïdes en la transmissió de participacions en entitats no residents que, no arribant a un percentatge significatiu de participació, l’entitat participada no estigui sotmesa a un impost similar al nostre amb nominal mínim del 10%.

Règim transitori de pèrdues per deterioració de participacions dotades abans del 01-01-2013: s’estableix la reversió obligatòria de les pèrdues per deterioració de participacions que van resultar deduïbles en períodes impositius iniciats abans del 01-01-13. Amb independència que es produeixi o no la reversió del valor de la participació, el subjecte passiu haurà d’integrar en la base imposable de l’impost aquesta pèrdua, com a mínim, per parts iguals en cadascun dels cinc períodes impositius que s’iniciïn a partir del 01-01-2016. D’aquesta forma, en els períodes impositius que s’iniciïn a partir del 01-01-2021, haurà quedat integrada la pèrdua dotada en el seu moment per la seva totalitat, a pesar que no hagi revertit el valor de la participació. En el cas que es produeixi la transmissió dels valors, la deterioració pendent de reversió s’imputarà al període en el qual es produeixi la transmissió, amb el límit de la renda positiva obtinguda.

Limitació de pèrdues per transmissió de participacions: s’impedeix la deducció de les pèrdues que es produeixin en la transmissió de participacions d’entitats residents i no residents en els casos de participació significativa (participació d’almenys un 5% o un valor d’adquisició superior a 20 milions d’euros), si bé s’entén acomplerta si es va assolir en qualsevol dia de l’any anterior a la transmissió. Així mateix, s’impedeix la deducció de les pèrdues produïdes en la transmissió de participacions en entitats no residents en què, no arribant a un percentatge significatiu de participació, l’entitat participada no estigui sotmesa a un impost similar al nostre amb nominal mínim del 10%. S’admet l’aplicació parcial del que es disposa anteriorment si els requisits també es compleixen de manera parcial.

Deducció de pèrdues per transmissió de participacions: es continuaran integrant les pèrdues derivades de la transmissió de participacions residents, però només quan en qualsevol dia de l’any anterior no s’hagi aconseguit en la participada un percentatge del 5% o un valor d’adquisició de 20 milions d’euros i, si la pèrdua és per transmissió de participacions en no residents, només en cas de no assolir aquest percentatge, però si es compleix el requisit d’imposició mínima al país on radiqui la participada.

Despeses no deduïbles: cal identificar les diferents partides de despeses comptables que no són fiscalment deduïbles -comptabilització de l’impost sobre societats, multes, sancions penals o administratives, recàrrecs del període executiu, recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment previ, pèrdues del joc, liberalitats o donatius-. Si escau caldrà realitzar un ajust positiu al resultat comptable per l’import de la despesa comptabilitzada. Recordi que les despeses per atencions a clients i proveïdors continuen sent deduïbles, però amb el límit anual de l’1% de l’import net del volum de negocis, i que no es considera una liberalitat retribuir als administradors per l’acompliment de funcions d’alta direcció, i tampoc per realitzar altres funcions derivades d’un contracte de caràcter laboral. No són deduïbles les despeses derivades de l’extinció de la relació laboral comuna, especial, o d’una relació mercantil com és la dels administradors o membres de consells d’administració que excedeixin, per a cada perceptor, del més gran dels valors que es detallen: 1.000.000 € o de l’import establert amb caràcter obligatori en l’Estatut dels Treballadors.

Despeses financeres: tingui present que es limita la deducció de despeses financeres netes al 30% del benefici operatiu de l’exercici (amb la possibilitat, seguint determinades regles, de deduir els excessos en els exercicis següents) però permetent deduir en tot cas les despeses de l’exercici fins a 1.000.000 € (si el període impositiu de l’entitat té una durada inferior a l’any, s’ha de prorratejar en funció de la durada del període impositiu respecte de l’any). Aquest límit no s’aplica en el període impositiu en el qual es produeixi l’extinció de l’entitat, tret que sigui conseqüència d’una operació de reestructuració empresarial.

Operacions vinculades: s’han de valorar obligatòriament a valor de mercat determinades operacions com les que es realitzen entre socis amb el 25% o més de participació i les societats, entre la societat i els administradors (però no respecte a les retribucions percebudes per l’exercici de les seves funcions), entre la societat i els parents (fins a tercer grau) o cònjuges dels socis i administradors i la societat, dues entitats del mateix grup comptable, etc. Aquestes operacions comporten també l’obligació de ser documentades, si bé els requeriments en aquest sentit són diferents depenent de la facturació de l’entitat o el grup, de la naturalesa de les operacions i del seu import. Tingui present també la norma de seguretat per a determinades operacions vinculades entre socis professionals i les seves societats professionals.

Reserva de capitalització: aprofiti aquesta figura per incentivar la reinversió i la capitalització de les societats. Si la seva societat tributa al tipus general (també per a les entitats parcialment exemptes i les de nova creació) podrà reduir la seva base imposable en un 10% de l’import de l’increment dels seus fons propis en la mesura que aquest increment es mantingui durant un termini de 5 anys i es doti una reserva per l’import de la reducció, degudament separada i indisponible durant aquests 5 anys.

Compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors: recordi que encara que s’ha eliminat el límit temporal, que era de 18 anys, per a compensar les bases imposables negatives, es continua limitant la quantia a compensar en 1.000.000 €. Fins a aquesta quantia sempre es podran compensar sense restricció, però quan s’excedeixi només es podrà compensar fins al 70% de la base imposable prèvia a l’aplicació de la reserva de capitalització. A més, existeixen limitacions en la compensació de bases imposables negatives, en funció de l’import net del volum de negoci (INVN) dels 12 mesos anteriors a la data d’inici del període impositiu, que operaran de la següent manera: a) La compensació es limitarà al 50% de la base imposable prèvia si el INVN és almenys de 20 milions d’euros i inferior a 60 milions d’euros; b) La compensació es limitarà al 25% de la base imposable prèvia quan el INVN sigui d’almenys 60 milions d’euros.

Empreses de reduïda dimensió (ERD): recordi que seran aquelles el volum de negocis de les quals sigui inferior a 10.000.000 € en el període impositiu immediatament anterior, amb l’avantatge que poden aplicar els incentius fiscals de la norma. El règim especial de ERD es continua aplicant, encara que se superi aquesta quantia de 10 milions de volum de negocis en els 3 exercicis immediats i següents a l’exercici en el qual es va sobrepassar el límit, sempre que hagi complert les condicions per a aplicar el règim de ERD en el període en el qual el va superar i en els 2 anteriors.

Aprofiti la reserva d’anivellament que consisteix en una reducció de la base imposable de fins al 10% del seu import amb un màxim absolut d’un milió d’euros l’any. Si el contribuent té una base negativa en els cinc exercicis següents, es redueix en l’import de la minoració aplicada per aquesta reserva i, en cas contrari, les quantitats minorades se sumen a la base positiva del cinquè any, actuant en aquest cas com un simple diferiment.

Aprofiti les deduccions en la quota i els seus límits: les deduccions constitueixen una bona eina d’optimització fiscal de la qual les empreses n’han de fer un ús adequat, respectant els límits legals aplicables en l’exercici 2019. Comprovi si pot aplicar les deduccions per creació d’ocupació i per a treballadors amb discapacitat, així com la deducció per R+D+i, la de produccions cinematogràfiques així com la deducció per producció de determinats espectacles en viu. El termini per aplicar les deduccions és de 15 anys des del període en què es van generar i no es van poder deduir, i de 18 anys per als saldos de R+D+i. El límit en cada exercici del total de deduccions és del 25% de la quota íntegra menys, si escau, les deduccions per evitar la doble imposició internacional i les bonificacions. El límit anterior s’eleva al 50% si les despeses de R+D+i excedeixen en més del 10% de la quota íntegra.

Registre comptable dels instruments financers i altres aspectes mercantils de les societats de capital: tingui present la Resolució de l’ICAC de 05-03-2019 que desenvolupa els criteris de presentació dels instruments financers i de les implicacions comptables de la regulació mercantil en matèria d’aportacions socials, operacions amb accions i participacions pròpies, aplicació del resultat, augment i reducció del capital social, d’aplicació per a tota mena de societats en els comptes anuals dels exercicis iniciats a partir de l’1 de gener del 2020.

Adaptació del Pla General de Comptabilitat a la normativa de la UE: tingui present que amb la finalitat d’adaptar les normes de registre i valoració sobre instruments financers i sobre ingressos per vendes i prestació de serveis als criteris de la NIIF-UE 9 i la NIIF-UE 15, respectivament, l’ICAC ha fet públic els projectes del reial decret pel qual es modifiquen el PGC i de la resolució per la qual es dicten normes de registre, valoració i elaboració dels comptes anuals per al reconeixement d’ingressos pel lliurament de béns i la prestació de serveis, que serien aplicable en els comptes anuals dels exercicis iniciats a partir de l’1 de gener del 2020.

Quadre de deduccions per inversions vigent en 2019

DEDUCCIONS PER A INCENTIVAR DETERMINADES ACTIVITATS

PERCENTATGE DEDUCCIÓ

BASE DE DEDUCCIÓ

Deducció per activitats de R+D (art. 35.1 LIS)

25%

Despeses del període en R+D, fins a la mitjana dels 2 anys anteriors.

42%

Despeses del període en R+D, sobre l’excés respecte de la mitjana dels 2 anys anteriors.

17%

Despeses de personal d’investigadors qualificats de R+D.

8%

Inversions afectes a R+D (excepte edificis i terrenys).

Deducció per activitats d’innovació tecnològica (art. 35.2 LIS)

12%

Despeses del període en innovació tecnològica.

Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles (sempre que compleixin els requisits de l’art. 36.1 LIS)

20%. Des de l’01-01-2017, s’eleva al 25%

Fins a 1M €

Cost total de producció juntament amb despeses d’obtenció de còpies, despeses de publicitat i promoció a càrrec del productor fins al límit del 40% del cost de producció.

Des de l’01-01-2017, el límit existent que no pot superar conjuntament amb la resta d’ajudes percebudes pel contribuent el 50% del cost de producció s’eleva fins al:

60% en el cas de produccions transfrontereres finançades per més d’un Estat membre de la UE i en les quals participin productors de més d’un Estat membre.
70% en el cas de les produccions dirigides per un nou realitzador el pressupost de producció del qual no superi 1 milió d’euros.
18%. Des de l’01-01-2017, s’eleva al 20%

Sobre l’excés de 1M €

Deducció per produccions cinematogràfiques estrangeres a Espanya (sempre que compleixin els requisits de l’art. 36.2 LIS)

15%. Des de l’01-01-2017, s’eleva al 20%

Despeses realitzades a Espanya directament relacionades amb la producció, sempre que siguin almenys de 1M €.

Des de l’01-01-2017, el límit existent que l’import de la deducció no pot ser superior a 2,5 milions d’euros, s’eleva a 3 milions d’euros.

Deducció per producció de determinats espectacles en viu (sempre que compleixin els requisits de l’art. 36.3 LIS)

20%

Costos directes de caràcter artístic, tècnic i promocional incorreguts.

Deducció per creació d’ocupació (sempre que compleixin els requisits de l’art. 37 LIS)

3.000 €

Totes les empreses: pel primer treballador menor de 30 anys amb contracte de temps indefinit regulat en l’article 4 de Llei 3/2012 de reforma laboral.

50%

Empreses amb menys de 50 treballadors, a més de la deducció anterior, la quantitat que resulti menor de: prestació per desocupació pendent de percebre o import corresponent a 12 mensualitats de la prestació que tingués reconeguda.

Deducció per creació d’ocupació per a discapacitats (art. 38 LIS)

9.000 €

Per cada persona/any d’increment de la mitjana de la plantilla amb discapacitat ≥33% i <65%.12.000 €Per cada persona/any d'increment de la mitjana de la plantilla amb discapacitat ≥ 65%.IMPOST SOBRE LA RENDA I EL PATRIMONIRendiments del treball o en espècie:Rendiments del treball o en espècie: si hem de rebre una percepció variable a final d'any o, en tot cas, de cara a l'any que ve, cal plantejar-se si ens interessa que el nostre pagador ens satisfaci part del sou o dels complements mitjançant alguna de les retribucions en espècie que no tributen. Recordi que existeixen supòsits en els quals les rendes del treball es poden trobar exemptes fins determinats límits taxats per llei (per exemple, els anomenats xecs transport satisfets per les empreses per desplaçaments dels seus empleats en transport públic, fins a 1.500,00 €/any per treballador; els anomenats tiquets restaurant, fins a 11,00 €/diaris).Arrendaments d'immobles: per diferir el pagament de l'IRPF convé, en cas que s'obtinguin rendiments positius del lloguer, anticipar a 2019 les despeses que hàgim de realitzar pròximament en l'immoble, sempre observant els criteris d'imputació temporal. Recordi que, en el cas d'arrendament d'immobles destinats a habitatge, el rendiment net es redueix només en un 60% i s'aplicarà exclusivament sobre el rendiment net positiu.Activitats econòmiques: els empresaris i professionals poden aplicar els incentius de l'IS i, si escau, els previstos per a ERD. A més de les despeses deduïbles segons l'IS, hem de considerar les primes de les assegurances de malaltia satisfetes per l'empresari per a la seva pròpia cobertura i la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell, fins a un límit de 500,00 € per persona i any o de 1.500 € en cas de persones amb discapacitat que donen dret a aplicació de l'exempció.Recordi que ja no s'exigeix el requisit del local perquè l'arrendament d'immobles sigui qualificat com a activitat econòmica, i que la renda que obté un soci que presta serveis a la seva societat es qualificarà com a activitat econòmica quan els serveis que el soci presti estiguin enquadrats en la secció 2a de les tarifes de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) i, a més, el soci estigui donat d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o en una mutualitat alternativa a aquest.En el cas d'estar acollit al règim d'estimació directa simplificada, es limita la quantia que es determina per al conjunt de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (5% del rendiment net) a un import màxim de 2.000 € anuals. Si determina els rendiments nets pel mètode d'estimació objectiva -és a dir, per mòduls- pot ser el moment de comparar aquest sistema amb el d'estimació directa i, si escau, renunciar a mòduls en el mes de desembre del 2019 per canviar en 2020. Tingui present que es prorroga per a 2019 els límits establerts en 2018 per al règim d'estimació objectiva en l'IRPF i per als règims simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca en l'IVA, per la qual cosa es mantindran, almenys un any més, els límits de 250.000 € i 125.000 €. A més, els autònoms en estimació directa en l'IRPF poden deduir les despeses de subministraments de l'habitatge parcialment afecte a l'activitat econòmica, tals com aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, en el percentatge resultant d'aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte a la seva superfície total, excepte que es provi un percentatge més alt o inferior. També seran despeses deduïbles per a la determinació del rendiment net en estimació directa les despeses de manutenció incorregudes en el desenvolupament de l'activitat econòmica, amb certs límits.Plans de pensions: les seves aportacions redueixen la base imposable amb caràcter general fins a un límit de 8.000 €, de les primes pagades a assegurances privades de dependència del contribuent o dels seus familiars. Recordi que les aportacions als sistemes de previsió social del cònjuge, que obtingui rendiments del treball o d'activitats econòmiques inferiors a 8.000 €, donen dret a una reducció de 2.500 €. En les aportacions als sistemes de previsió social del propi contribuent se suprimeixen les diferències per edat. El límit relatiu sobre la suma de rendiments nets del treball i d'activitats es fixa en el 30% i l'absolut es rebaixa a 8.000 € anuals. A més, es regulen uns terminis de rescat del pla de pensions per a no perdre la reducció del 40% quan es rescata el pla en forma de capital i s'haguessin aportats primes amb anterioritat a 2007.Guanys i pèrdues patrimonials: si ha transmès béns o drets obtenint una plusvàlua, seria beneficiós, abans de finals d'any, que realitzés les minusvàlues latents que tingui en altres béns o drets per a compensar els guanys i estalviar tributació. Tingui present que s'incorporen en la base imposable de l'estalvi els guanys i pèrdues patrimonials sigui quin sigui el termini de permanència en el patrimoni del contribuent, al mateix temps que es podran compensar en la base de l'estalvi rendiments amb guanys i pèrdues patrimonials, de manera progressiva i amb determinades limitacions. Sàpiga que es manté l'aplicació dels coeficients reductors als actius adquirits abans del 31-12-1994, però limitat a les transmissions realitzades a partir de l'01-01-2015 el preu conjunt de transmissió de les quals sigui inferior a 400.000 €.Si està a punt de complir 65 anys i pensa transmetre l'habitatge habitual amb plusvàlua, li interessa esperar a complir aquesta edat per vendre; d'aquesta forma, el guany no tributarà. A més, per als contribuents més grans de 65 anys, s'estableix una exempció per als guanys patrimonials derivats de la transmissió de qualsevol bé del seu patrimoni, sempre que l'import obtingut, amb el límit màxim de 240.000 €, es reinverteixi en la constitució de rendes vitalícies que complementin la pensió.Deduccions: tingui present que ha desaparegut la deducció per obtenció de rendiments del treball o d'activitats econòmiques, més coneguda com la deducció dels 400 € i la deducció per compte estalvi-empresa, i també la deducció per lloguer (s'estableix en aquest cas un règim transitori que permet la seva aplicació a contractes d'arrendament signats abans de l'01-01-2015). Es manté la deducció per inversió de beneficis per a empresaris de reduïda dimensió si bé els percentatges es redueixen a la meitat, i s'afegeix una deducció del 20% d'aportacions a partits polítics, amb una base màxima de 600 € anuals, i s'incrementen els percentatges de deducció a institucions beneficiàries del mecenatge. Recordi que pot aplicar en la quota diferencial noves minoracions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec, a més de la deducció per maternitat (que es manté). Tingui present que des de l'01-01-2018, la deducció per maternitat s'incrementarà en 1.000 euros addicionals quan el contribuent hagués satisfet despeses per la custòdia de menors de 3 anys en guarderies o centres educatius autoritzats. També han augmentat les deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec.Amb efectes des de l'01-01-2018, també s'augmenta del 20 al 30% el percentatge de la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació. S'augmenta també la base màxima de deducció, que passa de 50.000 a 60.000 euros anuals.És molt important que no s'oblidi de verificar les deduccions que li ofereix la normativa aplicable en funció de la comunitat autònoma on tingui la seva residència fiscal.Impost sobre el patrimoni: recordi que es prorroga el restabliment d'aquest impost també a 2017. No obstant això, es tracta d'una modificació a escala estatal, per la qual cosa caldrà tenir en compte la potestat normativa de les comunitats autònomes.Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema a fi d'ajudar-los a realitzar les seves operacions de tancament fiscal i comptable amb les màximes garanties i eficiència.insert_drive_file CREA UN COMUNICAT PDF CREAR UN BUTLLETÍ EN PDF get_app DESCARREGA AQUEST CONTINGUT share COMPARTEIX A LES XARXES SOCIALS

Share this post


Esta web utiliza las cookies _ga/_utm propiedad de Google Analytics, persistentes durante 2 años, para habilitar la función de control de visitas únicas con el fin de facilitarle su navegación por el sitio web. Si continúa navegando consideramos que está de acuerdo con su uso. Podrá revocar el consentimiento y obtener más información consultando nuestra Política de cookies Mas información

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca