fbpx

COVID-19. Límit fins al 31 de desembre per a la recuperació de les hores no prestades durant el permís retribuït recuperable

A causa de la COVID-19, el Govern va imposar un permís retribuït recuperable de caràcter obligatori entre el 30 de març i el 9 d’abril del 2020. Aquesta mesura va suposar una distribució irregular de la jornada imposada de manera obligatòria. D’aquesta manera, si els afectats van deixar de treballar 64 hores en el període indicat (mantenint el salari), hauran de recuperar aquestes hores no treballades en el futur. La recuperació de les hores de treball es pot fer efectiva des de l’endemà a la finalització de l’estat d’alarma i fins al 31 de desembre de 2020. Si els seus empleats van gaudir d’aquest permís, com han de recuperar les hores no treballades? Li ho expliquem.

Com ja l’informàrem al seu moment, el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, va regular un permís retribuït recuperable per a personal laboral per compte d’altri, de caràcter obligatori i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d’abril (tots dos inclosos), per a tot el personal laboral que presti serveis en empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupen les activitats no essencials descrites com a tal en l’annex de la norma.

Una de les principals peculiaritats d’aquest permís retribuït és el seu caràcter recuperable, en aquest sentit la norma configura com s’han de realitzar els serveis no realitzats:

1. La recuperació de les hores de treball es podrà fer efectiva des de l’endemà a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020.

2. Aquesta recuperació s’haurà de negociar en un període de consultes obert a aquest efecte entre l’empresa i la representació legal dels treballadors, que tindrà una durada màxima de set dies.

3. La recuperació d’aquestes hores no podrà suposar l’incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal previstos en la llei i en el conveni col·lectiu, l’establiment d’un termini de preavís inferior al recollit en l’article 34.2 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, ni la superació de la jornada màxima anual prevista en el conveni col·lectiu que sigui aplicable.

4. S’hauran de respectar els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar reconeguts legalment i convencional.

Per tant, aquesta mesura va suposar una distribució irregular de la jornada imposada de manera obligatòria. D’aquesta manera, si els afectats van deixar de treballar 64 hores en el període indicat (mantenint el salari), hauran de recuperar aquestes hores no treballades en el futur. La recuperació de les hores de treball es pot fer efectiva des de l’endemà de la finalització de l’estat d’alarma i fins al 31 de desembre de 2020.

Atenció. Si a 31 de desembre de 2020 no s’ha recuperat el permís retribuït recuperable (PRR), l’empresa no podrà descomptar del salari el temps de permís. No obstant això, com que es tracta d’un permís subjecte a negociació col·lectiva, serà possible ampliar el termini per compensar-lo durant el 2021.

Si els seus empleats van gaudir d’aquest permís, com han de recuperar les hores no treballades?

Procediment per retornar les hores del permís retribuït

Després del termini indicat, i seguint el literal de la norma reguladora, els treballadors han de recuperar les jornades perdudes subjectes a un procediment negociat.

Vostè no pot decidir de manera unilateral en quines dates i a quines hores els seus empleats hauran de recuperar les hores que no hagin treballat. Haurà de negociar la recuperació amb els representants dels treballadors en un període de consultes amb una durada màxima de set dies:

 • Si la seva empresa no compta amb representants dels treballadors, negociarà en nom dels empleats una comissió formada per membres dels sindicats més representatius o, si no es forma aquesta representació, per tres treballadors de la seva companyia.
 • L’acord assolit podrà fixar el preavís amb el qual el treballador haurà de conèixer la data i l’hora en què haurà de recuperar les hores. Atenció! Aquest preavís no podrà ser inferior a cinc dies.

Sense acord. Si durant les negociacions no s’arriba a cap acord, la seva empresa sí que podrà notificar de manera unilateral les condicions de la recuperació (respectant el preavís mínim de cinc dies indicat).

Quan es recupera el permís retribuït recuperable? La norma és clara, s’ha de recuperar des de l’endemà de la finalització de l’estat d’alarma i fins al 31 de desembre de 2020. És a dir, no hauria estat possible la seva recuperació durant l’estat d’alarma.

Límits que ha de respectar

En qualsevol cas, la recuperació d’aquestes hores no podrà suposar l’incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal previstos a la llei i al conveni col·lectiu. En aquest sentit:

 • Entre cada jornada de treball els seus empleats han de descansar com a mínim 12 hores. Per tant, no és vàlid que un dia recuperin dues hores i acabin la seva jornada a les 21 hores, i que l’endemà comencin la jornada abans de les 9 del matí (ja que no hauran descansat 12 hores).
 • També han de descansar un dia i mig de manera ininterrompuda entre cada setmana de treball (en cas de treballadors menors de 18 anys, aquest descans ha de ser de dos dies).

Així mateix, s’hauran de respectar els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar reconeguts legalment i convencional.

Jornada màxima. Revisi que, una vegada que els seus empleats hagin recuperat les hores no treballades, no se superi la jornada màxima anual fixada al seu conveni col·lectiu. Si se supera aquest límit, les hores treballades en excés tindran la consideració d’hores extres.

Vacances i permís recuperable. Tingui en compte que la recent sentència de 28 d’octubre de 2020 de l’Audiència Nacional ha assenyalat que no és vàlid que els treballadors recuperin les hores no treballades en el seu moment a canvi de “gastar” dies de vacances. Això és així atès que la finalitat de les vacances és assegurar un període de descans, oci i entreteniment. Aquesta finalitat no es compleix si es “canvien” vacances per hores no treballades. La sentència indica que aquesta imputació a les vacances no es pot adoptar ni per acord amb els afectats.

Davant la falta d’acord amb els representants dels treballadors quins sistemes pot adoptar l’empresa per a la recuperació de les hores no treballades durant el permís retribuït recuperable?

La mateixa sentència de l’Audiència Nacional, a la qual abans ens hem referit, analitza la possible existència de modificació substancial de les condicions de treball sobre el sistema de vacances, calendari laboral i de distribució irregular de la jornada implantat en l’empresa per les mesures fixades per a la recuperació de les hores no treballades durant permís retribuït recuperable després de la finalització de la negociació a aquest efecte sense acord.

En el cas analitzat, per a la Sala social de l’Audiència Nacional, les següents opcions són vàlides:

 • Recuperació amb càrrec a dies lliures retribuïts (ponts) corresponents a l’excés de calendari laboral de 2020, segons els acords locals de cada centre de treball;
 • Ampliació de la jornada diària de treball;
 • Recuperació amb càrrec a vacances;
 • Opcions mixtes.

Formes més freqüents de recuperació

 • Mitjançant jornada flexible en cas que es reconegui per conveni.
 • Mitjançant prolongacions de la jornada diària de treball, respectant la jornada màxima legal de 9 hores.
 • En el cas dels contractes fixos discontinus, les hores flexibilitzades es podran acumular en jornades completes que s’aplicaran al final de la temporada natural.
 • Hem d’entendre que hi ha un ampli marge per a la negociació pel que en cas d’existir acord considerem possible prestar serveis en dia festiu sempre respectant els descansos entre jornada.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una salutació cordial

Share this post