El consell d’administració s’ha de reunir com a mínim una vegada al trimestre

Li recordem que la Llei de societats de capital obliga el consell d’administració a reunir-se almenys una vegada cada trimestre.

Com ja sap, en les SA i en les SL hi ha dos òrgans de decisió: la junta de socis i l’òrgan d’administració (que és el que representa i gestiona la societat). Aquest últim pot organitzar-se de diverses formes:

  • Es pot nomenar un administrador únic, diversos administradors solidaris (cadascun pot actuar per separat) o diversos mancomunats (han d’actuar conjuntament).
  • Bé es pot nomenar un mínim de tres administradors (i un màxim de 12 en les SL) que actuïn com a consell d’administració. En aquest cas les decisions es prenen conjuntament, i se sol delegar la seva execució en un conseller delegat.

Recordi que:

  • El consell d’administració estarà format per un mínim de tres membres. Els estatuts fixaran el nombre de membres del consell d’administració, o bé el màxim i el mínim, i en aquest cas correspon a la junta de socis la determinació del nombre concret dels seus components.
  • En la societat de responsabilitat limitada, en cas de consell d’administració, el nombre màxim dels components del consell no podrà ser superior a dotze.

El consell s’ha de reunir cada tres mesos

Li recordem que la Llei de societats de capital (LSC) estableix en l’article 245 l’obligació del consell d’administració de reunir-se, almenys, una vegada al trimestre, amb la finalitat que mantingui una presència constant en la vida de la societat.

Per tant, li recordem que hauria de tenir present aquesta obligació legal, i en conseqüència comprovar que el president del consell convoca aquestes reunions trimestrals, complint els requisits que marquin els estatuts.

També poden fer consells universals (tots els membres del consell accepten reunir-se sense convocatòria prèvia).

Atenció. El consell s’ha de reunir almenys una vegada al trimestre i plasmar les discussions i acords presos en actes signades pel president i el secretari.

Inclogui en els estatuts la possibilitat de celebrar reunions per videoconferència i adoptar acords per escrit (sense sessió) per a una major agilitat. 

Què ocorre si no se’n celebra alguna?

Encara que la llei no estableix expressament una sanció si no ho fan, es pot entendre que els seus membres no actuen diligentment si incompleixen aquesta obligació, la qual cosa augmenta el risc que puguin incórrer en responsabilitats.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,

Share this post