Com tributen en l’IRPF les devolucions per pluriactivitat (cotització de forma simultània en el règim general i en el RETA)?

Aquestes devolucions per excés de cotització per raó de pluriactivitat (treballador per compte d’altri i treballador autònom, amb pagament de les cotitzacions socials corresponents als dos règims) —devolució que s’estableix respecte a les cotitzacions al RETA—, per ser en el seu moment una despesa deduïble en la determinació del rendiment net de l’activitat econòmica (professional), la seva posterior devolució com a conseqüència de la resolució de la TGSS s’ha de considerar com un ingrés en l’IRPF de la pròpia activitat…

Com ja sap, la Llei General de la Seguretat Social (LGSS) estableix que els treballadors autònoms que, per raó d’una feina per compte d’altri desenvolupada simultàniament, cotitzin per contingències comunes en règim de pluriactivitat, tenint en compte tant les cotitzacions efectuades en aquest règim especial com les aportacions empresarials i les corresponents al treballador en el règim de la Seguretat Social que correspongui per la seva activitat per compte d’altri, tindran dret al reintegrament del 50 per cent de l’excés en què les seves cotitzacions superin la quantia que s’estableixi a aquest efecte per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a cada exercici, amb el topall del 50 per cent de les quotes ingressades en aquest règim especial, per raó de la seva cotització per les contingències comunes de cobertura obligatòria.

En aquests supòsits, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) procedirà a abonar el reintegrament que en cada cas correspongui abans de l’1 de maig de l’exercici següent, excepte quan concorrin especialitats en la cotització que impedeixin efectuar-lo en aquest termini o resulti necessària l’aportació de dades per part de l’interessat, en aquest cas el reintegrament es realitzarà amb posterioritat a aquesta data”.

Ara bé, el dubte que es pot plantejar és respecte a com tributen en l’IRPF aquestes devolucions per pluriactivitat.
En aquest sentit, la DGT en la seva consulta vinculant V2653-18 ha assenyalat el següent:

  • Pel que respecta a la qualificació d’aquesta devolució per excés de cotització, com que aquestes cotitzacions van ser en el seu moment una despesa deduïble, la seva posterior devolució per la Tresoreria s’ha de considerar com un ingrés de la pròpia activitat.
  • Quant a la imputació temporal d’aquest ingrés, s’ha d’imputar en l’exercici en el qual es produeixi la devolució (tant si l’autònom ha optat pel criteri de caixa, que li permet computar els ingressos i despeses en el moment del cobrament i pagament corresponent, com si no ho ha fet).

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Share this post