Els treballadors tenen dret a la desconnexió digital

Entre les novetats que introdueix la nova Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en vigor des del 7 de desembre de 2018, hi trobem el dret que els treballadors tenen a la desconnexió digital per garantir, fora del temps de treball, el respecte del seu temps de descans, dels seus permisos i les seves vacances, així com de la seva intimitat personal i familiar.

La seva finalitat respon al debat social suscitat en els últims anys, que exigia jornades laborals més reduïdes o una aproximació als horaris de la resta d’Europa facilitant la conciliació de la vida laboral i familiar.

Els ordinadors, telèfons mòbils o altres dispositius electrònics amb accés a internet formen part de la nostra vida laboral, estan incidint en la dinàmica de les relacions laborals entre empreses i treballadors i poden arribar a plantejar polèmiques i tensions.

Atenció. En la pràctica, es tracta de garantir que un treballador no hagi de contestar un correu electrònic o una trucada fora de la jornada de treball.

Com ha d’actuar l’empresa enfront d’aquest dret del treballador?
Segons la norma, la seva empresa ha d’elaborar una política interna en aquesta matèria. En concret s’estableix que:

  • Les modalitats d’exercici d’aquest dret atendran la naturalesa i objecte de la relació laboral.
  • Potenciaran el dret a la conciliació de l’activitat laboral i la vida personal i familiar
  • Se subjectaran a l’establert en la negociació col·lectiva o, en defecte d’això, a l’acordat entre l’empresa i els representants dels treballadors.

L’ocupador, prèvia audiència dels representants dels treballadors, elaborarà una política interna dirigida a treballadors, inclosos els que ocupin llocs directius, en la qual definiran les modalitats d’exercici del dret a la desconnexió i les accions de formació i de sensibilització del personal sobre un ús raonable de les eines tecnològiques que eviti el risc de fatiga informàtica.

Atenció. Si la seva empresa té representants, reuneixi’s amb ells i informi’ls d’aquesta nova obligació; quan hagi elaborat un esborrany, recapti la seva opinió.

En particular, es preservarà el dret a la desconnexió digital en els supòsits de realització total o parcial del treball a distància així com en el domicili de l’empleat vinculat a l’ús amb finalitats laborals d’eines tecnològiques.

L’empresa, prèvia audiència dels representants dels treballadors, ha d’elaborar una política interna dirigida a treballadors, inclosos els que ocupin llocs directius, en la qual definiran les modalitats d’exercici del dret a la desconnexió i les accions de formació.

Share this post