fbpx

Hisenda, en el Pla de Control Tributari 2020, posarà el focus especial sobre les empreses que declaren en l’impost sobre societats “reiteradament” bases imposables negatives pendents de compensar en exercicis futurs.

Entre les principals línies d’actuació del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2020, Hisenda posarà el focus en els nous models de negoci altament digitalitzats, llençarà l’esborrany de l’IVA i l’assistència virtual, inspeccionarà un nombre més elevat de grans patrimonis i augmentarà les visites a empreses. A més es preveu un pla especial de comprovació de contribuents que en les seves declaracions de l’impost sobre societats presentin reiteradament bases imposables negatives pendents de compensar en el futur pel risc a una minoració indeguda de tributació.

Com cada any, en el BOE del 28-01-2020 s’ha publicat la Resolució de 21 de gener de 2020, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2020.

L’Agència Tributària posarà el focus en els nous models de negoci altament digitalitzats, llençarà l’esborrany de l’IVA i l’assistència virtual, inspeccionarà un nombre més elevat de grans patrimonis, les visites i personacions i incorporarà més col·lectius en l’àmbit de la lluita contra l’economia submergida, al mateix temps que pararà esment al possible accés a la informació creuada disponible en les plataformes de venda per internet de béns i serveis. A més es preveu un pla especial de comprovació de contribuents que en les seves declaracions de l’impost sobre societats presentin reiteradament bases imposables negatives pendents de compensar en el futur pel risc a una minoració indeguda de tributació.

Atenció. El pla inclou la tradicional comprovació de bases imposables negatives ja aplicades, però molt especialment la revisió d’aquelles que estan pendents de compensació en anys següents. L’objectiu és verificar l’existència, exactitud i origen dels saldos negatius, tenint en compte que aquests saldos en el futur poden ser compensats per les empreses que els van generar o per d’altres que continuïn la seva activitat.

Aquestes mesures suposen les principals novetats del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2020, que també recull actuacions específiques com la implantació d’un nou sistema informàtic que permetrà que els representats i assessors de contribuents interactuïn amb la inspecció, sense necessitat de desplaçaments, inclosa la connexió per vídeo, i en els grups fiscals, a més de l’habitual, es posarà el focus en petits grups que, en certs casos, generen bases negatives de manera reiterada

A més, es manifesta que ja en 2019 s’ha estat elaborant un Pla Estratègic de l’AEAT (que encara no coneixem) que recollirà l’orientació de l’organisme per als pròxims anys, incloses les principals línies estratègiques en matèria d’assistència, prevenció i control del frau, així com els indicadors que permetran avaluar la seva actuació en el mitjà termini.

A continuació exposarem un breu resum de les principals mesures i actuacions que s’escometran en aquest exercici 2020 per part d’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

Informació i assistència

Es pretén dissenyar una estratègia d’assistència integral que aconsegueixi reduir les càrregues administratives a les quals han de fer front els contribuents, afavorint el compliment voluntari de les obligacions tributàries. Es prioritzarà l’ús de les noves tecnologies per a l’intercanvi d’informació entre l’Administració i el contribuent, enfront dels mitjans tradicionals d’assistència presencial. Els mitjans telemàtics agiliten els tràmits i permeten un ús més eficient de recursos materials i humans. En aquest sentit, s’implantaran les següents actuacions:

 • Creació de les “Administracions d’Assistència Digital Integral (ADIS); plataformes dirigides a prestar serveis electrònics d’informació i assistència mitjançant la utilització de canals de comunicació virtuals. Es realitzarà una prova pilot a partir del quart trimestre de 2020.
 • Actualització del SII (subministrament immediat d’informació) i nova assistència en línia en l’IVA a través d’un assistent virtual i mitjançant l’ús d’eines complementàries: localitzador dels lliuraments de béns i prestacions de serveis; qualificador immobiliari per a ITP, servei d’ajuda per a arrendadors en el model 303; calculadora de terminis i modificació de bases imposables i altres rectificacions; calculadora de terminis del SII; desenvolupament del AVIVA (assistent virtual en IVA).
 • Disseny del “Assistent censal”, com a ajuda per a presentar el model 037
 • Consolidació de l’aplicació mòbil ” Agència Tributària” per a oferir serveis personalitzats als contribuents perquè coneguin i compleixin les seves obligacions fiscals.
 • Assistència en la campanya de renda. Millora del programa Renda web amb la modificació de l’apartat corresponent a rendiments del capital immobiliari. Es desglossen les partides de despeses i les dades necessàries per al càlcul de les amortitzacions.
 • Es potenciaran els avisos en el document de dades fiscals de l’IRPF, incloses totes les fonts de rendes, tant nacionals com internacionals de les quals es tingui coneixement.
 • Es consolidaran les eines d’anàlisi i control de les sol·licituds de rectificació d’autoliquidacions, per a facilitar una tramitació més àgil. En l’impost sobre societats s’introdueix com a novetat la possibilitat de presentar una sol·licitud utilitzant el model d’autoliquidació de l’impost.
 • Es pretén comunicar al contribuent les dades fiscals de l’impost sobre Societats i d’IVA (PRE-303- Servei d’ajuda per a emplenar el model 303 dirigit, en principi, a les empreses incloses en el REDEME que no siguin gran empresa, és a dir, no tinguin volum d’operacions superior a 6.010.121 euros).

Prevenció dels incompliments. Foment del compliment voluntari i prevenció del frau

 • Es preveu una depuració del cens (informació comunicada mitjançant els models 036 i 037) respecte a les societats inactives que han estat abandonades pels seus administradors i socis sense conducta a la seva extinció i dissolució. Aquestes societats s’utilitzen sovint per a ocultar la veritable titularitat de béns i drets, potenciant el frau. Per això es pretén:

– El tancament de la pàgina del Registre Mercantil amb possible revocació del NIF i imposició de sanció per incompliment reiterat d’obligacions fiscals.

– Control de riscos quan es dóna d’alta com a nou contribuent una entitat controlada per subjectes amb conductes tributàries reprotxables en el passat.

– Controlar la correcta comunicació d’informació per part de les societats mercantils en els models 036, 303, 322, 390, 220 i 200: epígrafs de l’activitat econòmica, identificació de socis o partícips, administradors o domicilis en els quals es desenvolupa l’activitat. Per a això es planegen visites anuals que inclouran un mòdul de control i verificació censal.

Aquestes mesures afecten, no només a les societats mercantils sinó a altres formes jurídiques.

 • Eines informàtiques de depuració de la creixent informació que s’obté per la col·laboració internacional (DAC 2, FATCA o CRS)
 • Control per les unitats d’intervenció en l’àmbit dels impostos especials (IIEE) per a assegurar el compliment de les novetats normatives quant a l’obligació de gestió de llibres de comptabilitat d’existències.

Recerca i comprovació del frau tributari i duaner

 • Es verificarà el compliment de presentació d’autoliquidacions i declaracions informatives. El sistema de presentació de declaracions informatives, TGVI- en línia i la generalització del formulari com a sistema de presentació, posat en marxa en 2019, afavorirà l’increment de la qualitat de les dades proporcionades a l’Agència Tributària. En l’àmbit internacional, es consolidaran els sistemes d’intercanvi d’informació amb la Unió Europea i l’OCDE.
 • Es treballarà en la prevenció en matèria de duanes i impostos especials: millora dels mecanismes informàtics que permeten una millor coordinació amb altres serveis d’inspecció que actuen en les duanes. Implantació del predespatx duaner que permetrà un control documental previ a l’arribada de les mercaderies. S’anticipa el control amb l’elaboració d’una predeclaració duanera que agilitarà els tràmits i reduirà costos.
 • Es realitzaran controls en els recintes duaners per garantir la correcta liquidació dels tributs i evitar l’entrada de mercaderies potencialment perilloses.
 • Respecte als impostos espacials, es controlaran les existències de productes en fàbriques, dipòsits fiscals i magatzems fiscals. També es comprovarà el compliment de les obligacions normatives referents a aquests impostos, com és la gestió dels llibres de comptabilitat d’existències i matèries primeres a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària (Ordre HAC/998/2019, de 23 de setembre).
 • En 2020 s’insistirà en l’ús de cartes informatives individuals comunicant als contribuents que presenten dubtes a l’Administració a partir de certs indicadors de risc.
 • Es comprovaran les dades dels contribuents que hagin consignat reiteradament en les seves declaracions bases imposables negatives a compensar i deduccions pendents d’aplicar en l’impost sobre societats.
 • S’investigaran els canvis de domicili falsos per a aconseguir una disminució indeguda de la contribució fiscal.
 • En 2020 s’iniciarà un sistema (que no estarà consolidat fins a 2022) que permetrà el seguiment informatitzat de les actuacions d’inspecció per a conèixer les quantitats regularitzades i la seva rellevància qualitativa, alguna cosa que permetrà perfilar noves accions de control i planificació en perfils de risc de manera que es redueixin els incompliments tributaris.
 • L’Agència Tributària redoblarà els seus esforços en les línies següents: implantació de llibres registre estructurats de manera predefinida que permetin una gestió més senzilla de les obligacions tributàries; lluita contra l’ús de sistemes de processament, sobretot en caixes registradores, que permetin l’ocultació de vendes; atenció específica a l’activitat de les plataformes d’internet dedicades a la venda de béns o serveis.
 • Es reforçarà el control de les grans corporacions internacionals per detectar pràctiques d’erosió fiscal (intercanvi d’informació en l’àmbit de la Unió Europea en virtut de la Directiva 2016/881 del Consell, de 25 de maig de 2016 (DAC 4). S’implementarà en tot el territori de la UE l’obligació de declarar els mecanismes de planificació agressiva i de tècniques d’ocultació de la titularitat real de rendes i actius, segons la Directiva 2011/16/UE, del Consell de 15 de febrer de 2011 (DAC 6). En l’àmbit de la fiscalitat internacional s’implementaran mesures contra l’elusió i mesures de control de preus de transferència i operacions transnacionals.
 • S’avaluarà el risc fiscal de les persones titulars de grans patrimonis, els establiments permanents, grups fiscals i d’entitats i l’ocultació d’activitats empresarials o professionals (activitats no declarades i economia submergida) i l’ús abusiu de societats (operacions vinculades).

  Control del frau en la fase recaptatòria

 • Millores en l’avaluació del risc recaptatori.
 • Prevenció del delicte contra la Hisenda pública i contraban. Es realitzarà especial vigilància patrimonial dels deutors per a evitar el buidament patrimonial.
 • Adopció de derivacions de responsabilitat.
 • Adopció de mesures cautelars.
 • Presència dels funcionaris de recaptació. Es potenciaran les visites als deutors, tant en locals de negoci com en aquells altres en els quals calgui una autorització judicial prèvia.
 • Seguiment de les insolvències aparents, sobretot en la creació de successives societats mercantils que incompleixen el pagament de les seves obligacions tributàries corrents. Detecció de deutors fallits i rehabilitació de crèdits declarats incobrables.
 • Es posarà en marxa un mecanisme de cooperació amb altres administracions públiques denominat «Punt neutre». Aquest mecanisme permetrà creuar els pagaments de les administracions públiques amb les diligències d’embargament que elles mateixes poguessin dictar contra contribuents que fossin alhora creditors i deutors.
 • Control del deute pendent en període executiu i de deutes suspesos.
 • Control de les garanties ofertes per a la suspensió del deute i les aportades en la sol·licitud d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
 • Impuls del sistema electrònic de subhastes.

Col·laboració entre l’Agència Tributària i les administracions tributàries de les comunitats autònomes

L’Agència Tributària, en el marc dels acords adoptats en el si de Consell Superior i dels Consells Territorials per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària, potenciarà els intercanvis d’informació amb transcendència tributària entre les administracions tributàries de l’Estat i de les comunitats autònomes amb la finalitat d’incrementar l’eficàcia de la gestió tributària, millorar l’assistència als contribuents i potenciar la lluita contra el frau fiscal i l’economia submergida.

 • Es fomentarà la transmissió periòdica d’informació a l’Agència Tributària continguda en els tributs cedits gestionats per les comunitats: ITP i AJD, successions i donacions, tributs sobre el joc.
 • S’informarà sobre les famílies nombroses i els graus de discapacitat a l’efecte de l’IRPF.
 • Es comunicaran els valors reals de transmissió de béns i drets en els impostos cedits a l’efecte de la seva repercussió en l’IRPF i societats.
 • Es potenciarà la remissió d’informació per part de les comunitats autònomes sobre la constitució de rendes vitalícies, operacions de dissolució de societats i de reducció de capital i préstecs entre particulars.
 • Es creuarà la informació sobre la titularitat de béns i drets, fins i tot els situats a l’estranger a l’efecte de l’impost sobre el patrimoni i la seva relació amb l’impost sobre societats.
 • Es revisaran les operacions immobiliàries a objecte de determinar la seva tributació per IVA o per ITP.
 • Es comprovaran les operacions societàries més rellevants no subjectes a ITP i AJD per haver-se acollit al règim fiscal especial del Capítol VII de la Llei de l’impost sobre societats.
 • Es verificarà el compliment dels requisits per gaudir de determinats beneficis fiscals en l’impost sobre successions i donacions, el règim fiscal de les cooperatives i els requisits per al gaudi de l’exempció o bonificació de l’impost especial sobre determinats mitjans de transport per adquisició de vehicles per minusvàlids i famílies nombroses.

Vegeu la nota de premsa del Ministeri d’Hisenda en relació amb aquestes directrius del Pla Anual de Control Tributari 2020:

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2020/AEAT/28-01-20%20NP%20Directrices%20Plan%20Control%20Tributario%202020.pdf

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Share this post


Esta web utiliza las cookies _ga/_utm propiedad de Google Analytics, persistentes durante 2 años, para habilitar la función de control de visitas únicas con el fin de facilitarle su navegación por el sitio web. Si continúa navegando consideramos que está de acuerdo con su uso. Podrá revocar el consentimiento y obtener más información consultando nuestra Política de cookies Mas información

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca