fbpx

Les prestacions familiars per fill a càrrec per a 2020, què n’hem de saber?

Dins de l’acció protectora de la Seguretat Social un dels beneficis que tenen els treballadors són les prestacions familiars per fill a càrrec. Es tracta d’una prestació no contributiva que concedeix una assignació econòmica per cada fill o menor a càrrec del beneficiari, menor de 18 anys o més gran afectat per una discapacitat igual o superior al 65%.

Com ja sap, respecte a la protecció a les famílies, el sistema de Seguretat Social concedeix diverses prestacions:

1. Les prestacions econòmiques en un únic pagament per naixement o adopció de fill en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i de mares amb discapacitat; per part o adopció múltiples.

2. L’assignació econòmica per fill o menor a càrrec.

3. La prestació econòmica per naixement i cura de menor, de modalitat contributiva, i la prestació econòmica per naixement de naturalesa no contributiva, el subsidi especial per part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiple, així com per risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, i la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

4. La prestació no econòmica per excedència per a la cura de cada fill o menor en règim d’acolliment permanent o de guarda amb finalitats d’adopció o per a la cura d’altres familiars.

Prestacions familiars per fill a càrrec

Doncs bé, dins d’aquestes accions protectores, un dels beneficis menys coneguts són les prestacions familiars per fill a càrrec. Es tracta d’una prestació no contributiva que concedeix una assignació econòmica per cada fill o menor a càrrec del beneficiari, menor de 18 anys o més gran afectat per una discapacitat igual o superior al 65%.

També en seran beneficiaris els orfes de tots dos progenitors o adoptants, menors de 18 anys o afectats per una discapacitat en grau igual o superior al 65%.

L’abonament es realitzarà sense pagues extraordinàries i semestralment (gener i juliol), quan es tracti de menors de 18 anys i mensualment, a mes vençut, en els casos d’afectats per una discapacitat més grans de 18 anys.

Aquesta prestació s’ha renovat recentment després d’estar congelada des de l’any 2000. D’aquesta manera, la seva quantia ha passat de 291 euros a 341 euros anuals (un 17,18% més). A més, inclou un nou supòsit, el de pobresa severa, pel qual les famílies amb menys recursos reben una prestació de 588 euros anuals per cada fill o menor a càrrec seu. En aquests casos, l’augment és del 102,06%.

Quins són els requisits per a accedir a aquesta prestació?

Tindran dret a l’assignació econòmica per fill o menor a càrrec els qui:

  • Resideixin legalment en territori espanyol.
  • Tinguin a càrrec seu fills o menors de divuit anys o més grans d’aquesta edat i que estiguin afectats per una discapacitat en un grau igual o superior al 65 per cent.
  • No percebin ingressos anuals, de qualsevol naturalesa, superiors a la quantia que anualment estableixi la corresponent llei de pressupostos generals de l’Estat.

En 2020, i conforme al Reial decret llei 1/2020, de 14 de gener, el límit d’ingressos serà de 12.424,00 euros/any amb un increment del 15 per cent per cada fill o menor a càrrec, a partir del segon (inclòs). En el supòsit de famílies nombroses, el límit d’ingressos és de 18.699,00 euros/any, amb un increment de 3.029,00 euros per cada fill a càrrec a partir del quart (inclòs).

En els supòsits de fills o menors a càrrec amb discapacitat, no s’exigirà límit de recursos econòmics a l’efecte del reconeixement de la condició de beneficiari.

  • No tinguin dret, ni el pare ni la mare, a prestacions d’aquesta mateixa naturalesa en qualsevol altre règim públic de protecció social.

Quina és la quantia de la prestació?

Amb caràcter general la quantia ascendeix a 341 euros. No obstant això, en el cas de les famílies amb menys recursos (pobresa severa), la prestació ascendeix a 588 euros a l’any per menor.

Per a aquest segon cas, el límit d’ingressos oscil·la en funció dels integrants de la família (adults i menors) entre els 4.723 euros o menys a l’any per a les unitats familiars compostes per un adult i un menor de 14 anys, i els 10.534 euros/any per a les famílies de 3 més grans de 14 anys i 3 menors. L’interval d’ingressos fixat en el Reial decret llei 1/2020, de 14 de gener és el següent:

INTEGRANTS DE LA LLARINTERVAL D’INGRESSOSASSIGNACIÓ ÍNTEGRA ANUAL
Persones >=14 anys (M)Persones <14 anys (N)
114723588 x H
125812588 x H
136902588 x H
216539588 x H
227629588 x H
238718588 x H
318355588 x H
329445588 x H
3310534588 x H
MN3633 + [(3633 x 0,5 x (M-1)) + (3633 x 0,3 x N)] o menys588 x H

Beneficiaris:

H = Fills a càrrec menors de 18.

N = Nombre de menors de 14 anys en la llar.

M = Nombre de persones de 14 anys o més en la llar.

És incompatible el pagament de l’atur i de la prestació familiar?

En principi la prestació per desocupació no és incompatible amb la prestació familiar per fill a càrrec però sí que es computarà com a ingressos a l’efecte de determinar si supera el límit d’ingressos establert.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Share this post