Novetats del Règim de persones treballadores de la llar

El passat 8 de setembre es va publicar al BOE el Reial Decret – Llei 16/2022 que té com a objectiu la millora de les condicions de treball i de seguretat social de les persones treballadores al servei de la llar.

A continuació detallem les principals modificacions:

 • PREVENCIÓ DE RISCOS

Es reconeix el seu dret a la protecció eficaç en matèria de seguretat i salut laboral

 • ALTA A LA TESOERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

Des del 01/01/2023, s’elimina la possibilitat que la treballadora de la llar presenti la seva alta quan la prestació del servei sigui inferior a 60/hores mes, havent de ser assumit per l’ocupador la obligació en matèria de cotització.

 • DRET D’ATUR

A part dels motius previstos a l’article 49.1 ET, es considera situació de desocupació l’extinció del contracte per causes:

 1. Disminució d’ingressos de la unitat familiar o increment de les despeses per circumstància sobrevinguda

 2. El comportament inadequat de la treballadora que fonamenti la pèrdua de confiança de la persona ocupadora

 3. Modificació substancial de necessitats de la unitat familiar que justifiquen prescindir de la persona treballadora

Els requisits són:

 1. Comunicació per escrit

 2. Entregar indemnització de 12 dies per any treballat amb el límit de sis mensualitats

 3. Si té una antiguitat superior a 1 any, preavís de 20 dies, si és inferior a l’any, previs de 7 dies

 • COTITZACIÓ I BONIFICACIONS

S’estableix la següent taula de retribucions mensuals i bases de cotització per l’any 2023:

Tram

Retribució €/mes

Base de cotització €/mes

1

Des de 0 fins a 269,00€

250,00€

2

Des de 269,01 fins a 418,00€

357,00€

3

Des de 418,01€ fins a 568,00€

493,00€

4

Des de 568,01€ fins a 718,00€

643,00€

5

Des de 718,01€ fins a 869,00€

794,00€

6

Des de 869,01€ fins a 1.017,00€

943,00€

7

Des de 1.017,01€ fina a 1.166,69€

1.166,70€

8

Des de 1.166,67€

Retribució mensual

S’estableixen les següents bonificacions:

 • Reducció del 20% en l’aportació mensual empresarial per contingències comunes

 • Reducció del 45% o 30%, en funció dels requisits de patrimoni i/o renda de la unitat familiar

 • Bonificació del 1.80% en les aportacions al FOGASA i Atur

 • Les famílies nombroses, independent de la renda, tenint una bonificació especial de fins el 45% de les quotes per contingències comunes.

Per a qualsevol dubte, estem a la vostra disposició

Coral Font – Departament de Laboral

Share this post