Preguntes i respostes sobre el nou complement per reduir la bretxa de gènere en les pensions

Al web de la Seguretat Social s’ha publicat una guia pràctica on es respon a tots els dubtes sobre aquesta nova mesura que substitueix l’anterior complement de maternitat.

Com ja l’hem estat informant el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha creat un nou complement vinculat a la maternitat i paternitat que persegueix reduir la bretxa de gènere que actualment es produeix en les pensions.

Aquest complement per reduir la bretxa de gènere està associat a l’acreditació d’un perjudici en la carrera professional en els períodes posteriors a tenir un fill. Aquest perjudici, sofert de manera aclaparadora per les dones, d’acord amb les dades de les carreres laborals analitzats per la Seguretat Social, és una de les principals causes de l’existència de la bretxa de gènere en la pensió.

Doncs bé, al web de la Seguretat Social s’ha publicat una guia pràctica on es respon a tots els dubtes sobre aquesta nova mesura que substitueix l’anterior complement de maternitat.

A qui beneficia?

És un complement que només es pot donar a un dels dos progenitors.

En principi, va dirigit a les dones, que sofreixen més en la seva vida laboral l’impacte de tenir un fill, però poden sol·licitar-lo també els pares sempre que s’hagin vist més perjudicats en la carrera laboral.

En cas que cap dels dos progenitors s’hagués vist perjudicat per períodes sense cotitzar o per reduccions de treball, el complement s’adjudicarà a la mare. I en el cas de ser dues dones a la qual tingui la pensió amb un import inferior.

Llavors en quins casos poden sol·licitar-lo els pares?

Perquè el puguin sol·licitar ha de concórrer algun d’aquests requisits:

  • Causar una pensió de viduïtat per defunció de l’altre progenitor pels fills en comú, sempre que algun tingui dret a percebre pensió d’orfandat.
  • Causar una pensió contributiva de jubilació o incapacitat permanent i haver interromput o haver vist afectada la seva carrera professional en ocasió del naixement o adopció, amb determinades condicions relacionades amb la cotització.

En quins casos no es reconeixerà el complement al pare o a la mare?

No es reconeixerà el dret al complement al pare o a la mare que hagi estat privat de la pàtria potestat per sentència fundada en l’incompliment dels deures inherents a ella o dictada en causa criminal o matrimonial.

Tampoc es reconeixerà el dret al complement al pare que hagi estat condemnat per violència contra la dona, exercida sobre la mare.

Ni al progenitor que hagi estat condemnat per exercir violència contra els fills.

Cal demanar-lo?

Es tramita juntament amb la sol·licitud de la pensió en l’INSS.

Quin serà el seu import?

Part d’una quantia fixa de 378 €/any, per fill, fins a un màxim de 4 fills. És a dir, una dona amb un fill comptarà amb 27 euros al mes més en la seva pensió; amb dos fills, tindrà 54 euros més al mes, etc. La quantia s’abonarà en 14 pagues.

Com s’actualitzarà aquest complement?

S’anirà actualitzant d’acord amb la revaloració de les pensions.

I si tinc dret a la pensió màxima? També se sumarà?

Sí, aquesta quantia en funció del nombre de fills s’afegirà a la pensió.

Aquest complement computa per a pensions que rebin complements a mínims?

No té la consideració d’ingrés o rendiment de treball a aquest efecte

Què succeeix amb les pensions que ja tenen l’anterior complement de maternitat?

Aquestes pensions continuaran percebent el complement de maternitat.

El complement per bretxa de gènere es reconeix a pensions aprovades a partir de la seva entrada en vigor.

Per a una pensió anterior si no va demanar el complement per maternitat pot demanar-lo.

I si el primer que es jubila és el pare pot demanar-lo fins que la mare pugui accedir a la jubilació?

Sí, el pot demanar i si la pensió de la dona és més baixa podrà sol·licitar-lo i s’extingirà el complement al primer.

Si els dos progenitors són homes, poden demanar-lo?

Sí, sempre que compleixin els requisits i se li reconeixerà a aquell que percebi pensions públiques i que la seva suma sigui de menor quantia.

Poden demanar-lo també els pares de fills adoptats?

Sí.

Quins requisits ha de complir l’home per tenir dret al reconeixement del complement?

En el supòsit de fills nascuts o adoptats fins al 31 de desembre de 1994: tenir més de cent vint dies sense cotització entre els nou mesos anteriors al naixement i els tres anys posteriors a aquesta data o, en cas d’adopció, entre la data de la resolució judicial per la qual es constitueixi i els tres anys següents, sempre que la suma de les quanties de les pensions reconegudes sigui inferior a la suma de les pensions que li correspongui a la dona.

En el supòsit de fills nascuts o adoptats des del 1 de gener de 1995: que la suma de les bases de cotització dels vint-i-quatre mesos següents al del naixement o al de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció sigui inferior, en més d’un 15 per cent, a la dels vint-i-quatre mesos immediatament anteriors, sempre que la quantia de les sumes de les pensions reconegudes sigui inferior a la suma de les pensions que li correspongui a la dona.

Quins requisits ha de complir la dona per tenir dret al reconeixement del complement?

Causar una pensió contributiva de Seguretat Social i, en cas que el pare hagi vist afectada la seva carrera professional en ocasió del naixement del seu fill, que la quantia de les pensions reconegudes sigui inferior a les que percebi el pare.

És per a totes les pensions o només les de jubilació ordinària?

És per a les pensions contributives, d’incapacitat permanent, viduïtat o jubilació (anticipada o no), però no per a la jubilació parcial, si bé es tindrà dret al complement quan des de la jubilació parcial s’accedeixi a la jubilació plena una vegada complerta l’edat que en cada cas correspongui.

Quins requisits haig de complir per a rebre’l, a més de tenir fills?

  • Estar adscrit a qualsevol règim del sistema de la Seguretat Social i sol·licitar una pensió contributiva de jubilació, d’incapacitat permanent o de viduïtat. És a dir, el complement se sumarà a les pensions de jubilació, jubilació anticipada voluntària, incapacitat permanent i viduïtat.
  • Els complements que poguessin ser reconeguts en qualsevol dels règims de Seguretat Social seran incompatibles entre si. S’abonarà en el règim en el qual el causant de la pensió tingui més períodes d’alta.
  • Els fills, nascuts amb vida o adoptats, hauran d’estar inscrits al Registre Civil.

Durant quant temps es pagarà aquest complement?

El dret al reconeixement del complement de pensions contributives es mantindrà en tant la bretxa de gènere de les pensions de jubilació, causades l’any anterior, sigui superior al 5%

Estic rebent una pensió de jubilació. Sóc mare amb dos fills però no vaig sol·licitar el complement de maternitat anterior. Puc demanar el de la bretxa de gènere?

El nou complement, en vigor des del 4 de febrer, es pot sol·licitar si a partir d’aquesta data et reconeixen una nova pensió.

El complement per bretxa es reconeix a les pensions aprovades des que entra en vigor. En el cas d’una pensió anterior, si no va sol·licitar el complement per maternitat, pot demanar-lo.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una salutació cordial,

Share this post