Jurídic

Els millors advocats al teu servei

Actueu assessorats legalment i previngueu situacions de conflictes posteriors.

En el cas de tenir algun problema, opteu per donar-li la solució legal més adient.

Confieu-nos els vostres problemes per a obtenir-ne la millor solució.

Els millors advocats a la vostra disposició.

MERCANTIL

 • Processos Concursals
 • Documents societaris (constitució, modificació, dissolució de societats, ampliació de capitals, compravendes d’accions i/o participacions, gestions de Registre Mercantil …)
 • Contractes Mercantils (de distribució, d’agent, de franquícia …)
 • Reclamacions de quantitat contra societats i administradors responsables
 • Impugnació d’acords socials. Convocatòries judicials de juntes. Solució a conflictes societaris
 • Protecció de Dades (obligatori per totes les empreses)
 • Expedients de compliment de la Llei de Blanqueig de capitals (obligatori per algunes empreses, segons activitat)
 • Protocol Familiar

CIVIL

 • Reclamacions de quantitats (deutes, rendes, fruits civils …)
 • Contractes civils (compravenda, arrendaments, permutes …)
 • Expedients i tràmits al Registre de la Propietat (dominis, finques, límits …)
 • Successions. Processos judicials (herències, testaments, legítimes …)
 • Reclamacions Responsabilitat Civil
 • Comunitats de Propietaris, Dissolució de béns en indivís
 • Associacions i Fundacions
 • Execucions judicials (sentències) i extrajudicials (escriptures, pòlisses …)

FAMILIA

 • Divorcis, separacions i nul•litats matrimonials. Modificacions de mesures
 • Guarda i custòdia de menors. Reclamació de pensions per aliments
 • Parelles de fet
 • Incapacitacions i tuteles
 • Procediments de Filiació

ADMINISTRATIU

 • Tramitació d’expedients davant de les Administracions Central, Autonòmica o Local
 • Processos judicials Contenciosos-Administratius
 • Gestió completa d’expedients urbanístics
 • Recursos contra acords de l’Administració Pública, en tots els sectors i àmbits
 • Reclamacions patrimonials

CIRCULACIÓ

 • Reclamació o Defensa en accidents amb danys i/o lesions (Civil o Penal)

BANCARI

 • Dret sobre contractes i pràctiques bancàries abusives (participacions preferents, nul·litat de contractes swap, clàusules hipotecàries limitatives…).

Treballem junts?