Empreses i Startups

Assessoria per Empreses

Tu t’encarregues del teu negoci i nosaltres de les teves gestions.

Som el millor aliat per a treballar conjuntament i ajudar als nostres clients empresaris a desenvolupar el seu negoci amb èxit. Disposem dels millors especialistes i experts en les diferents disciplines de l’assessorament empresarial

Junts sumem!


Els recursos humans d’una empresa són el seu actiu més important. Oferim el major compromís per al tractament de les gestions amb el personal de l’organització.

 • Assessorament en l’àrea de laboral.
 • Realització d’altes d’empreses al Institut Nacional de la Seguretat Social.
 • Càlcul i complementació de les nòmines dels treballadors.
 • Preparació, redacció i tramitació de contractes de treball.
 • Legalització de les treballadores de la llar.
 • Sol·licituds de cobrament per Incapacitat Temporal (I. T) i Accident de Treball (A.T). Tramitació dels comunicats de malaltia i accident.
 • Realització i negociació de convenis amb els treballadors de l’ empresa o els seus – representants.
 • Realització de cartes de sanció i acomiadaments.
 • Realització de comunicació presencial d’acomiadaments.
 • Representació del client davant de la Inspecció de Treball i altres organismes públics.
 • Comprovació i seguiment de les comunicacions de la Seguretat Social – Bústia Electrònica-.
 • Assessorament fiscal integral
 • Realització de constitucions, fusions, modificacions i dissolucions de societats.
 • Realització o modificacions d’Estatuts Socials.
 • Confecció i presentació d’Impostos Trimestrals / Anuals i Declaracions Informatives.
 • Defensa davant dels requeriments i inspeccions d’Hisenda.
 • Gestió i control de les notificacions electròniques de l’Agència Tributària, Seguretat Social, Diputacions i altres organismes públics.
 • Assessorament comptable
 • Confecció i gravació dels diferents  llibres obligatoris, amb  els corresponents registres i arxius documentals.
 • Realització i Presentació del Dipòsit de Comptes Anual en el Registre Mercantil:
  – Balanç i Compte de Resultats
  – Memòria de l’Exercici
  – Informe de Gestió
 • Legalització de Llibres
 • Mercantil: processos concursals, contractes mercantils, protecció de dades, etc.
 • Civil: reclamacions de quanties, contractes civils, herències i successions, comunitats de propietaris, execucions judicials, etc.
 • Família: Divorcis, separacions i nul·litats matrimonials, guàrdia i custodia de menors, parelles de fet, incapacitats, procediments de filiació.
 • Administratiu: expedients davant de les Administracions Públiques, processos judicials, reclamacions patrimonials, etc.
 • Circulació: reclamació o defensa en accidents amb danys i/o lesions.
 • Bancari: dret sobre Contractes o pràctiques abusives.

Treballem junts?