Com tributa la reducció de capital amb devolució d’aportacions als socis?

Per les quantitats percebudes, el soci que abandona l’empresa haurà de satisfer un 1% en concepte d’ITP en la seva modalitat d’operacions societàries. A més, haurà de tributar per l’IRPF o per l’impost sobre societats, segons si és una persona física o una altra societat.

Si un soci vol abandonar l’empresa, una de les opcions és que la resta de socis li comprin les seves participacions. Tanmateix, això pot no ser viable si exigeix el desemborsament d’unes quanties de les quals aquests socis no disposen. Per això, és habitual recórrer a una reducció de capital: la societat amortitza les participacions del soci que se’n va i li satisfà la quantia en què s’hagin valorat.

Impost sobre transmissions patrimonials (ITP)

Subjecció a l’ITP

La reducció de capital està subjecta a l’ITP en la seva modalitat d’operacions societàries, fet que implica que no està exempta d’aquest impost. En termes generals, el soci que se separa de la societat ha de liquidar un 1% de l’import que rebi en concepte de reducció de capital.

Soci persona física (IRPF)

Cas general

Quan un soci persona física rep quantitats derivades de la reducció de capital, ha de tributar en el seu impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). En aquest sentit:

  • La part de devolució corresponent als beneficis generats des de l’adquisició de la participació es considera rendiment del capital mobiliari i s’integra en la base de l’estalvi de l’IRPF.
  • L’excés de devolució sobre aquests beneficis minora el valor d’adquisició de les participacions.
  • Qualsevol excés addicional torna a tributar com a rendiment del capital mobiliari.

Separació de socis

En el cas que la reducció de capital impliqui la separació total del soci, els guanys obtinguts es consideren guanys patrimonials imputables en la base de l’estalvi de l’IRPF.

Soci persona jurídica (IS)

Exempció del 95%

Quan el soci que abandona l’empresa és una societat, ha de tributar en l’impost sobre societats (IS) pel benefici obtingut. No obstant això, s’aplica una exempció del 95% si es compleixen uns certs requisits:

  • El soci ha de posseir almenys el 5% de participació en l’empresa abans de la reducció de capital.
  • Aquesta participació s’ha d’haver mantingut de manera ininterrompuda durant almenys un any.

En resum, les operacions societàries tenen importants implicacions fiscals que els socis han de tenir en compte, tant en l’àmbit de l’IRPF com en el de l’IS. És fonamental comptar amb un assessorament especialitzat per gestionar adequadament aquests aspectes tributaris.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,

Share this post