COVID-19. IRPF. Es tenen en comptes les restriccions a les diferents activitats per calcular el rendiment en estimació objectiva l’any 2020?

A l’hora de fer la declaració de l’IRPF 2020 hem de tenir en compte que per a determinar el rendiment de l’activitat pel mètode d’estimació objectiva no es computaran en cap cas (i) els dies en què va estar declarat l’estat d’alarma en el primer semestre de 2020, que van ser 99 dies; (ii) els dies del segon semestre de 2020 en els quals, amb l’estat d’alarma declarat o sense, l’exercici efectiu de l’activitat econòmica s’hagués vist suspès com a conseqüència de les mesures adoptades per l’autoritat competent per corregir l’evolució de la situació epidemiològica derivada de la COVID-19.

Li recordem que per fer la declaració de l’IRPF 2020 hem de tenir en compte que per a determinar el rendiment de l’activitat pel mètode d’estimació objectiva (“mòduls”) no es computaran en cap cas:

  • Els dies en què va estar declarat l’estat d’alarma en el primer semestre de 2020, que van ser 99 dies.
  • Els dies del segon semestre de 2020 en els quals, declarat l’estat d’alarma o sense, l’exercici efectiu de l’activitat econòmica s’hagués vist suspès com a conseqüència de les mesures adoptades per l’autoritat competent per corregir l’evolució de la situació epidemiològica derivada del SARS-CoV-2.

Per tant, per a la quantificació dels mòduls de “personal assalariat”, “personal no assalariat” i “personal ocupat” no es computaran com a hores treballades les corresponents als dies assenyalats, és a dir, les hores treballades en els dies de l’estat d’alarma per a aquelles activitats que es van declarar essencials NO es computen.

D’altra banda, per a la quantificació dels mòduls «distància recorreguda» i «consum d’energia elèctrica» no es computaran els quilòmetres recorreguts ni els quilowatts/hora que proporcionalment corresponguin als dies assenyalats anteriorment.

Exemple

Un taxista va recórrer 4.000 quilòmetres en el primer semestre (dels quals 2.000 quilòmetres van ser durant l’estat d’alarma) i 6.000 quilòmetres en el segon semestre.

Els dies que ha de computar seran 366 – 99 = 267 dies.

Per tant, la “distància recorreguda” seran 10.000 quilòmetres x 267 / 366 = 7.295 quilòmetres.

Renúncia al mètode d’estimació objectiva en l’IRPF per als exercicis 2020-21 per la crisi de la COVID-19

D’altra banda, l’informem que en la consulta vinculant emesa per la Direcció General de Tributs (DGT) de data 29 de gener de 2021 (V0128-21), es resol el següent dubte plantejat per la consultant que exerceix l’activitat de transport de mercaderies per carretera, que ha quedat exclosa del mètode d’estimació objectiva:

“Si, en 2021, per aplicació del que es disposa en l’article 10 del Reial decret llei 35/2020, podria determinar el rendiment net de l’activitat pel mètode d’estimació objectiva, sense que hagi transcorregut el període de tres anys previst en la normativa de l’impost”.

La DGT després de fer esment del que es disposa en l’article 34 del Reglament de l’IRPF, sobre l’exclusió del mètode d’estimació objectiva pel qual, quan es produeixi alguna causa d’exclusió, el contribuent afectat quedarà exclòs del mètode d’estimació objectiva durant, almenys, els tres anys següents, es refereix a la mesura excepcional prevista en l’article 10 del Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària, sobre la reducció del nombre de períodes impositius afectats per la renúncia al mètode d’estimació objectiva en l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponent als exercicis 2020 i 2021, i conclou el següent:

“Del contingut d’aquest precepte, es difereix que solament és aplicable per als casos de renúncies presentades al mètode d’estimació objectiva per als períodes impositius 2020 i 2021, no afectant les causes d’exclusió al mètode d’estimació objectiva.

Per tant, mentre que no transcorri el període mínim de tres anys previst en l’article 34 del Reglament de l’IRPF, abans citat, la consultant no podrà determinar el rendiment net de l’activitat pel mètode d’estimació objectiva”.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una salutació cordial,

Share this post