fbpx

Derogades les mesures fiscals del Reial decret llei 27/2020 de 4 d’agost

El Ple del Congrés dels Diputats no ha convalidat el Reial decret llei 27/2020, de mesures financeres per a les entitats locals i ha quedat derogat, i, per tant, les mesures fiscals que s’hi contenen.

Li comuniquem que la convalidació del Reial decret llei 27/2020, de 4 d’agost (BOE de 5 d’agost de 2020 i correcció d’errors de 8 de setembre), de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals, que també contenia mesures fiscals, ha estat debatuda en el Ple del Congrés dels Diputats del 10 de setembre de 2020 i no ha comptat amb el suport de la Cambra, per la qual cosa es va acordar derogar el reial decret llei esmentat, i es publica, a través d’una Resolució de 10 de setembre de 2020 (BOE de l’11 de setembre) l’Acord de derogació del reial decret llei.

Cal recordar que el citat Reial decret llei contemplava les següents mesures fiscals: 

  • Estén la vigència del tipus 0% d’IVA aplicable als lliuraments de béns, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats béns -enumerats en l’ANNEX actualitzat comprès en aquesta norma- relacionats amb el diagnòstic i la prevenció de la COVID-19 i que els seus destinataris siguin entitats de dret públic, clíniques, centres hospitalaris o entitats privades de caràcter social -que en principi era des del 23 d’abril al 31 de juliol-, fins al 31 d’octubre.
  • Es declaren exemptes en la modalitat d’AJD les escriptures que formalitzin moratòries de préstecs i crèdits hipotecaris i d’arrendaments, préstecs, lísing i rènting sense garantia hipotecària en aplicació de: la moratòria hipotecària per al sector turístic (Reial decret llei 25/2020) i de la moratòria per al sector del transport públic de mercaderies i discrecional de viatgers amb autobús. 
  • Es regula el règim especial aplicable a la final de la “UEFA Women’s Champions League 2020” i dels equips participants:
  • IS: exempció de les persones jurídiques residents constituïdes amb motiu d’aquest esdeveniment per l’entitat organitzadora. Afecta les rendes obtingudes durant la celebració del campionat, sempre que hi estiguin relacionades.
  • IRNR: la mateixa exempció s’aplica als establiments permanents (EPs) constituïts a Espanya per l’entitat organitzadora o pels equips participants amb aquest motiu. També de les rendes obtingudes sense EP per l’entitat organitzadora o els equips.
  • S’aclareix el règim fiscal de les persones físiques que prestin serveis a l’entitat organitzadora i als equips participants, considerant que no obtenen rendes a Espanya les persones no residents que prestin aquests serveis. A més, les persones que obtinguin la condició de contribuents per l’IRPF, podran optar per tributar pel règim d’impatriats.
  • IVA: devolució de quotes suportades, al final de cada període de liquidació -mes natural, amb 20 dies següents per presentar l’autoliquidació-, per la realització d’operacions relacionades amb el campionat sense exigir el requisit de reciprocitat de l’art. 119 bis de la LIVA per a empresaris no establerts en la comunitat, i sense que tinguin l’obligació de portar llibres SII.
  • Els empresaris i professionals no establerts en la comunitat, Canàries, Ceuta o Melilla, o en un Estat amb el qual existeixin instruments d’assistència mútua anàlegs als instituïts en la comunitat, no és necessari que nomenin representant per a complir amb les obligacions de l’IVA.
  • Estaran exemptes les importacions temporals de béns utilitzats en l’esdeveniment.
  • No resultarà aplicable la regla d’utilització efectiva de serveis, localitzats fora de la UE, en el nostre territori (art. 70.Dos LIVA) si es produeix per persones jurídiques residents a Espanya constituïdes per a aquest esdeveniment per l’entitat organitzadora o pels equips i que estiguin relacionats amb l’organització, la promoció o el suport de l’esdeveniment.

Doncs bé com esmentem anteriorment aquestes mesures ja no són aplicables, ja que el reial decret llei que les va aprovar no l’ha convalidat el Congrés, i se n’acorda la derogació.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Share this post