Autònoms i Emprenedors

Assessoria per Autònoms

Vols dedicar el teu temps al teu negoci o a Hisenda? Vols captar nous clients o realitzar impostos?

Un bon assessorament és un estalvi en temps i una garantia per evitar riscos innecessaris. Sabem la importància que té per als nostres clients empresaris individuals, disposar del millor assessorament per poder desenvolupar el seu negoci amb totes les garanties

Junts sumem!


 • Assessorament en l’àrea de laboral.
 • Càlcul i complementació de les nòmines dels autònoms o administradors.
 • Càlcul i complementació de les declaracions trimestrals per retencions a compte de l’I.R.P.F. i Resum anual -Models 111 i 190-.
 • Sol·licitud de cobrament d’ Incapacitat Temporal (I.T) o d’Accident de Treball (A. T), i tramitació dels comunicats de malaltia i accident dels Administradors.
 • Comprovació i seguiment de les comunicacions de la Seguretat Social -Bústia Electrònica-
 • Assessorament fiscal integral.
 • Realització de constitucions, fusions, modificacions i dissolucions de persones físiques.
 • Confecció i presentació d’Impostos Trimestrals / Anuals – IVA, ITP, Impost sobre la Renda, etc-.
 • Anàlisis i presentació d’al·legacions davant de requeriments d’organismes públics.
 • Gestió i control de les notificacions electròniques de l’Agencia tributaria, Seguretat Social, Diputacions i altres organismes públics.
 • Assessorament comptable
 • Confecció dels Llibres dels Registres Obligatoris:
  – Llibre d’Ingressos i Despeses
  – Relació de Factures Rebudes i IVA Suportat
  – Llibre de Béns d’Inversió
 • Mercantil: processos concursals, contractes mercantils, protecció de dades, etc.
 • Civil: reclamacions de quanties, contractes civils, herències i successions, comunitats de propietaris, execucions judicials, etc.
 • Família: Divorcis, separacions i nul·litats matrimonials, guàrdia i custodia de menors, parelles de fet, incapacitats, procediments de filiació.
 • Administratiu: expedients davant de les Administracions Públiques, processos judicials, reclamacions patrimonials, etc.
 • Circulació: reclamació o defensa en accidents amb danys i/o lesions.
 • Bancari: dret sobre Contractes o pràctiques abusives.

Treballem junts?