Com actualitzar les dades del salari d’una empleada de la llar a la Seguretat Social abans del 31 de març

Els ocupadors que tinguin contractada una persona al sistema especial d’empleats de la llar han d’actualitzar les seves retribucions d’acord amb el salari mínim interprofessional (SMI). En 2021 i amb caràcter excepcional, aquesta actualització salarial s’ha de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) abans del 31 de març, amb la informació de la retribució real des del 1 de gener.

Com cada any, els ocupadors que tinguin contractada una persona al sistema especial d’empleats de la llar han d’actualitzar les seves retribucions d’acord amb el salari mínim interprofessional (SMI). En 2021 i amb caràcter excepcional, aquesta actualització salarial s’ha de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) abans del 31 de març, amb la informació de la retribució real des de l’1 de gener.

Aquest salari actualitzat no pot ser inferior al SMI vigent, incrementat amb el prorrateig de pagues extraordinàries. És a dir, per a 2021 no pot ser inferior a 1.108,33 euros/mes per a persones amb contracte de treball a temps complet.

Si la retribució abonada és superior a aquesta quantitat, s’haurà de declarar la totalitat de les retribucions abonades, incrementades amb el prorrateig de pagues extraordinàries. Això se suma a l’obligació de declarar la resta de retribucions no monetàries (com ara l’allotjament o la manutenció, per exemple) que constitueixin el salari de l’empleat de llar.

La suma de la totalitat dels conceptes retributius abonats s’haurà de declarar durant el tràmit en l’apartat de Retribució mensual. En aquest enllaç trobarà resposta a les preguntes més freqüents sobre la retribució dels empleats de la llar i com calcular la retribució per a persones contractades a temps parcial (per hores).

A partir del 1 d’abril de 2021, si l’ocupador no ha declarat el salari actual davant la TGSS, s’iniciaran actuacions inspectores de comprovació per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que poden comportar sancions.

Com puc realitzar la comunicació d’aquesta variació a la TGSS?

Des del 1 de gener de 2021 pot fer-ho a través de la seu electrònica de la Seguretat Social:

 • Si disposa de certificat electrònic, Cl@ve o identificació via SMS (si ha comunicat el seu telèfon a la Seguretat Social prèviament) pot fer-ho des del servei de Variacions/Correccions de dades de treballadors en el Sistema Especial per a Empleats de Llar disponible en aquest enllaç. Li expliquem com funciona el servei d’identificació via SMS.
 • Si no disposa d’aquests mitjans d’identificació electrònica pot emplenar el model TA.2/S-0138 de sol·licitud d’alta, baixa o variació de dades del treballador/a per compte d’altri en el règim general – sistema especial per a empleats de la llar que es pot descarregar en aquest enllaç i remetre’l a través del formulari habilitat per la TGSS (al qual pot accedir aquí) adjuntant, a més del model de sol·licitud, la còpia del seu document d’identitat. Al formulari haurà de seleccionar la categoria “Ocupador/Empleat de Llar” i el tràmit “Comunicació d’Inspecció de Treball“. L’enllaç a aquest formulari també el trobarà a la carta remesa per la ITSS a través d’un codi QR.
 • Finalment, pot comunicar-ho a través d’un autoritzat al sistema RED si en disposa d’un. L’autoritzat RED haurà d’utilitzar el servei de Variacions en el Sistema Especial per a Empleats de Llar, que es troba a l’apartat Inscripció/Afiliació en línia de l’oficina virtual.

I per als supòsits en què hagi de tenir efectes anteriors al 1 de gener de 2021?

Per a la comunicació de variacions que afectin tant al salari com al tipus de contracte i hores de treball declarades, que hagin de fer efecte amb anterioritat al 1 de gener de 2021, només es podran utilitzar els següents canals:

 • Si el tràmit el realitza personalment l’ocupador o el seu representant, haurà de fer-ho a través del formulari habilitat sense certificat digital esmentat amb anterioritat i disponible en aquest enllaç, adjuntant el seu document d’identitat i el model TA.2/S-0138.
 • Quan el tràmit l’efectuï un autoritzat al sistema RED haurà de fer-ho a través de CASIA, seleccionant la matèria Afiliació, altes i baixes, categoria: Variació dades treballadors Llar, Subcategories:
  • Canvi de retribució amb efecte retroactiu.
  •  Canvi de contracte amb efectes retroactius.
  •  Canvi de nombre d’hores/mes amb efectes retroactius.

Finalment, li recordem que si el que necessita és donar d’alta un nou empleat de la llar, aquí li expliquem com fer-ho.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una salutació cordial,

Share this post